Startsida
Introduktion
Ekoby
Kontakt
Kunskapskällor
OPPT, I-UV
  

Syftet med denna hemsida är att förmedla kunskap om hur man kan utveckla sin kännedom om sig själv och ens möjlighet att öka förståelse och kontakt med högre medvetandenivåer.

Ifall du någonsin funderat på något av nedanstående så kan det vara värt att titta lite mera på denna hemsida

 • Vad händer när man dör ?
 • Finns det nån högre makt som styr över vad som händer ?
 • Är inte mitt liv ganska meningslöst ?
 • Vad är medvetandeutveckling ?
 • Kommer världen att gå under ?
 • Förklaringar till ondska och lidande ?
 • Vem kan jag prata med om medvetandeutveckling ?
 • Vad kan lilla jag göra ?

Jag har startade hemsidan på helt privat basis utan någon organisation eller speciell åsiktsriktning som bakgrund. Grundtanken är att dela med mig av mina erfarenheter av medvetandeutveckling från de senaste 30 åren.

Erfarenheterna är från studium och utövande av tekniker enligt nedan. I stort sett i den ordning jag upptäckt respektive kunskapskälla. Detaljerna om varje källa finns under fliken Kunskapskällor.

 • TM Transedental meditaion, en meditations-teknik
 • Rosenkors-Orden A.M.O,R.C. , mystisk kunskapsorden
 • Frigörande andning, mycket kraftfull andningsteknik
 • Martinus, En beskrivning av hur världen och kosmos fungerar
 • David Icke, Världkonspirationen
 • Reiki, en healing-teknik
 • Henry T Laurency, En beskrivning av hur världen och kosmos fungerar
 • Anastasia, räddar världen


Reinkarnation
Tron på reinkarnation är en grundsten för min livsuppfattning. Att  varje själ eller väsen återföds i olika fysiska kroppar många gånger, ger för mig en logiskt förklaring till ett antal annars obegripliga företeelser i vår värld.
Jag tror att varje människa har obegränsad kapacitet att välja att utveckla sitt medvetande. Detta är inte begränsat av någon religiös potentat eller någon annan person i ens närhet. Även "seriösa" forskare erkänner idag att vi endast använder en bråkdel av  kapaciteten för vår hjärna. Jag tror bestämt på att all vår utvecklingspotential ligger helt på det val vi själva gör. Alla kosmiska väsen  har den medfödda kapaciteten att själva välja takten i ens medvetandeutveckling. Idag finns det många negativa krafter som försöker manipulera oss att sluta tro på vår egen utvecklingskraft. Låt dig inte luras. Du  väljer helt själv ifall du vill utnyttja din fulla kapacitet !

Gemenskap
Alla väsen i universum är förbundna. På vår jordiska nivå betyder det att vi är ytterst beroenda av att vi tar hänsyn till alla våra medväsens välbefinnande. Varje sten, växt eller djur som vi våldsför oss på (och det gör vi idag !!) kommer vi att få betala för. Den enkla anledningen är att för vår egen positiva utveckling är vi helt beroende av hur vi förhåller oss till övriga medväsen i kosmos. Har vi enbart olyckliga stenar, växter, djur och människor i vår närhet så kommer dessa vibrationer att negativt påverka vår egen livsupplevelse. Den verkligt utvecklade människan vet att behandla sina medväsen på bästa sätt.
Lider du av den svåra åkomman att tro på att våra massmedia är fria och oberoende av makthavares inflytande. Vakna upp !! Självklart är massmedia i hög grad kontrollerad av de som sitter vid makten och har pengarna. Personligen så begränsar jag mig till att inhämta nyheter via radions P1, Ekot. Men jag har inga illusioner om att ens de är opåverkade av olika maktgruppers påverkan. TV nyheter anser jag vara direkt skadligt att utsätta sig för. Detta beroende av bildintryckens mycket kraftfullare påverkan av sinnet. Mitt råd är att behandla alla uppgifter ifrån media med yttersta skepsis. Om man verkligen bryr sig och analyserar de uppgifter man får från våra populära mediakanaler så är det ganska lätt att identifiera en global styrning över vad vi skall tillåtas erhålla vad gäller information om vår omvärld. Vad kan "lilla jag" göra åt det ? Prata med människorna som är direkt berörda om möjligt! Sök information ifrån källor som inte produceras av mediabolagen. I övrigt intag en sund skeptisk grundinställing till massmedial information.
Ovan  så listar jag ju ett antal frågor som du eventuellt kan vara intresserad av. Här kommer mina korta svar på dessa frågor. Det är mycket troligt att du inte tycker att svaren tillfredställer dina behov. Misströsta icke för svaren är nog mycket olika beroende på var man befinner sig i sitt liv och sin medvetandeutveckling. Detta är mina ytterst privata svar. Kanske du finner dem meningsfulla ....  kanske inte. De rätta svaren för dig kan du bara finna själv

Vad händer när man dör ?

Man går in i en "vilopaus" mellan sina inkarnationer. Jag föreställer mig att man här har tillgång till sina samlade erfarenheter under de inkarnationer man hittills genomlevt. Detta ger underlag för att fatta beslut om var och när man vill starta sin nästa inkarnation. I princip tänker jag mig att man väljer sina blivande föräldrar.  Uppgifterna om hur långt tid det går innan man startar sin nästa inkarnation varierar kraftigt. Jag tänker mig att beroende av varje individs speciella situation så kan det variera mellan 1 jordelivs-år  till många tusen. Jag tror att kosmiska väsen som vi människor som inkarnerar på planeten jorden har ett ofrånkomligt ansvar att bestämma oss för nya inkarnationer tills det att vår medvetande-utveckling nått det stadium då vi inte längre behöver reinkarnera i fysiska kroppar. Innan vi nått detta stadium är vi dock tvingade till att reinkarnera i fysiska kroppar ehuru medvetande-utvecklingen är helt beroende av att vi upplever det fysiska livet och därigenom lär oss den kunskap som behövs för vidare medvetandeutveckling.
För en del människor känns detta perspektiv betryckande. För min egen del så känns det enbart inspirerande. Allt gott jag gör i detta liv och allt jag lär mig har jag nytta av i mitt nästa liv. Allt ont jag gör och det jag inte lär mig blir jag tvungen till att ta tag i nästa liv. Detta ger för mig en stabilitet i moraliskt tänkande. Det kan vara svårt att i perspektivet av enbart ett jordeliv motivera sig för att handla rätt och förkovra sig när "alla andra är så dumma och själviska". Med reinkarnations-perspektivet blir det fullt klart att allt gott man gör "betalar sig" och allt ont man gör får man ta konsekvenserna av i kommande liv

Finns det nån högre makt som styr över vad som händer ?

Jo det tror jag absolut. Kosmos består av ett mångfald "högre världar" av vilka vi inte har någon direkt erfarenhet. Den högre intellegensen som styr över mycket av det som vi upplever i våra liv är för oss svår att bedöma. Tänkt dig att denna intelligens skiljer sig ungefär lika mycket som utvecklingsstadiet mellan en myra och en människa. Vissa anser det behagligt att betrakta vår nuvarande människoras som den mest intelligenta varelsen i universum. Det tror jag inta alls på. Jag anser att kosmos är organiserat på ett mycket genomtänkt sätt. Detta av väsen som är oerhört mycket mera utvecklade än vår nuvarande människoras. Inspirationen för mig är att alla väsen i kosmos har samma potenial att utvecklas till det högsta stadium av medvetenhet. I kosmisk mening är utvecklingen av myrans medvetenhet precis lika värdefull som utvecklingen av den enhetsmedvetna individen som i normalt mänskligt perspektiv är mest att betrakta som en  gud för att använda traditionell religös terminologi. Detta inbjuder sådeles till en viss ödmjukhet när vi som människor betraktar våra medväsen såsom mineraler, växter, djur och människor. Allt skapat har i botten en medvetenhet som är mycket olika beroende var man befinner sig i sin medvetandeutveckling. 
En annan viktig aspekt av detta är att varje väsen är beroende av välbefinnandet av varje tänkbart väsen i ens omgivning. Så länge som vi lever vårt jordeliv är vi extremt beroende av alla våra medväsens  välbefinnande. När det finns medväsen, sten, växt , djur eller människa, som far illa så påverkar det också vår egen medvetandeutveckling. Alla väsen i kosmos är förbundna och en stor gräns i ens medvetandeutveckling är att inse detta och handla för att höja alla medväsens välbefinnande. Därigenom befrämjar man också sin egen utveckling i det kollektiva perspektivet.


Är inte mitt liv ganska meningslöst
Well jag har lidit av denna åkomma ett antal gånger i mitt nuvarande liv. Spelar det roll om jag gör ont eller gott ? Är det nån som bryr sig ? Jo, det tror jag nu. Jag tror att det finns ett otal väsen långt mer utvecklade än vi männikskor. En del av deras uppgift i kosmos är att organisera villkoren för vårt jordeliv. Huvudmålet för dessa intelligenser är att befrämja vår utveckling av medvetenhet så att vi kan följa i samma spår som de själva erfarit innan de nått sitt nuvarande stadium av medvetenhet. Jag tänker mig att dessa väsen är lika beroende av att vår medvetandeutveckling fortgår som vi är av att deras förmåga att planera och underlätta densamma.
Så i reinkarnations-perspektivet är alla väsens liv ytterst meningsfulla. Uppgiften är att deltaga i det livet här på jorden erbjuder i form av livserfarenhet. Detta är för den nuvarande människan främsta vägen att utveckla sitt medvetande mot högre stadium av kosmisk tillhörighet.


Vad är medvetandeutveckling
Varje materiell upplevelse vi som människor har i vårt nuvarande jordeliv har som ursprunglig skapare ett medvetet jag. Det är alltså inte så att skapelsers ursprung är resultat av någon slags Darwinistisk funktion i form av något slumpmässint urval. Allting som skapas är resultatet av ett medvetet jag som ytterst nogrannt planerat villkoren för att det skapade skall kunna utvecklas enligt den kosmiska lagen. Detta innebär att det skapade får genom livserfarenhet utveckal kunskap om den totala kosmiska verkligheten. Mycket kortfattat så ser jag en individuell själ utvecklas ifrån mineralstadiet som sten till växtstadiet som växt. Sedan genom djurstadiet för det efterföljande människostadiet. Många andligt utvecklade anser genomsnittsmänniskan av idag befinnande sig mellan djur- och människostadiet. En avgörande gräns för att inträda i det kosmiska människostadiet är att man inser alla väsens beroende av övriga väsens välbefinnande för att man ska kunna vidareutveckla sin medvetandenivå. Det torde för var och en vara ganska uppenbart att merparten av dagens människor på jorden inte uppnått detta sanna stadium av människo-medvetande. För mig är det dock fullt uppenbart att kosmos erbjuder alla individer möjligheten att uppnå en obegränsad medvetenhetsnivå där högsta nivån innebär fullständig kunskap om varje enskilt väsens totala livserfarenhet.


Kommer världen att gå under
Fullt möjligt !  Världen av idag har många negativa tendenser. Historiskt sett så finns det fakta om mycket högtstående kulturer som gått under på grund av att individens fria vilja möjliggör vilken tänkbar utveckling som helst för den enskilda människan. Det jag ser som inspirerande idag är dock att det verkar som att de kosmiskt positiva krafterna har fått ordentligt mera energi de senaste decenniet. Jag tror att vi inom de närmaste 10 åren kommer att få besked om ifall vi går mot vår totala undergång eller ifall mänskligheten står vid en vändpunkt och kommer att befrämja en i fortsättningen stabilt positiv utveckling.
Det viktiga att beakta som enskild individ är att verka för alla medväsens medvetandeutveckling. Vi är nu alla beroende av varje individs utveckling mot ett "mänskligare" beteende och har som ansvar att i det "lilla livet" verka för denna utveckling.  Det behöver inte vara mer komplicerat än att tänka på sina närmastes välbefinnande. Själviskhet och egoism är det yttersta tecknet på ens totala okunnighet om ens eget välbefinnande. Varje individ har möjlgheten och förmågan att bidraga med sin lilla del i den kosmiska utvecklingen.
Personligen är jag optimist. Trots de uppenbara negativa tendenser var och en kan erfara via våra nyhetsmedier i dagsläget så har jag en stark tro på att dessa negativa händelser kommer att initiera en stark motreaktion från oss "vanliga" människor som i själva verket helt styr mänsklighetens utveckling genom det bidrag vi ger till moder jords personliga medvetandeutveckling.


Förklaringar till ondska och lidande
Varför finns ondska och lidande ? En uppenbart svår fråga att besvara för den kristna religionen som hävdar Guds allsmäktighet och samtidigt oändliga godhet. Om han är allsmäktig verkar han vara en ganska obarmhärtig Gud med tanke på allt lidande och ondska som vi kan erfara i jordelivet. Jag tror att Gud är både ond, god och allsmäktig. Och Gud ske lov för det hi hi  ...  ifall man nu väljer att beteckna den kosmiska verkligheten med epitetet Gud.
Jag har kommit fram till en ganska enkel förklaring. Tror att var och en måste arbeta sig fram till denna ståndpunkt för att kunna till fullo acceptera den. Min enkla ide är att den kosmiska planen inkluderar varje individs frihet att efter behag använda sig av livsupplevelsen utan restriktioner. Alltså har man full frihet att välja "gott" eller "ont". Kosmiskt sett är detta genialt. För att till fullo kunna uppleva livet måste man acceptera dualitetsprincipen. Var upplevelses motsats. Om du inte upplevet "varmt" kan du inte veta vad upplevelsen "kallt" innebär. På samma sätt kan du inte uppleva verklig glädje ifall du inte upplevt samma mått av sorg. Jag ser det som att ifall man skulle leva i 1 miljon år i ständig glädje så skulle man nog till slut bli ganska uttråkad och söka sig mot dess motsats dvs. sorg. Kort sagt för att uppleva livet så måste man acceptera både glädje och sorg. Både gemenskap och ensamhet. Både hat och kärlek. En del menar att man kan endast uppleva den ena motsatsen i samma grad som man upplevat det som är i motsats. Tycker att det har en viss trovärdighet. Om du är orimlgt rädd för att utsätta dig för lidande så kanske du aldrig får möjligheten att uppleva verklig glädje eller behag.  Typexempel lär väl vara den som aldrig vågar uttrycka sin kärlek till en tänkbar partner. I och med detta så missar man ju chansen till att faktiskt få sin kärlek besvarad. Desto större glädje ifall man blivit nobbad 10 gånger innan och får gensvar  ...  eller ?
Detta ger för mig en förklaring till det onda i världen. Glöm dock inte att varje individ väljer själv ifall man vill göra ont eller gott. Den som i detta vill hitta en ursäkt för  det onda som man gör har nog inte tänkt över konsekvenserna av karmalagen. Väljer du ont så får du ont tillbaka. Väljer du gott så får du gott tillbaka. Man kan utveckla sig alldeles utmärkt genom att alltid göra gott. Dock skall man inte förvånas över att andra väljer ont. Även när du själv drabbas av ont så är det bättra att försöka leva igenom detta och inte grubbla över livets orättvisa. Det onda är konsekvenser av dina egna val och ditt eget handlande. Just när du drabbas kanske inte detta är någon större tröst och ska nog inte heller vara det. Det finns ju en mening med att du faktiskt upplever det onda. Men som förklaring till att ont existerar tycker jag att dessa tankar kan underlätta livsupplevelsen.

Vem kan jag prata med om medvetandeutveckling ?
Personligen har jag delvis saknat personer i min närhet som har haft samma intresse som mig vad gäller medvetandeutveckling. En bra väg att gå har jag funnit genom att skaffa personliga kontakter hos de som jag anger under Kunskapskällor.
Enkel lärdom: Man kan väldigt lätt konstatera ifall någon man diskuterar medvetandeutveckling med är alls intresserad av ämnet. Om inte, bör man inse fakta, och istället utveckla en relation som bygger på andra intressanta livsupplevelser.


Vad kan lilla jag  göra ?
Antagligen mycket mer än du tror. Många negativa krafter idag vill få oss att tro att medvetandeutveckling är rent nonsens. Syftet är att de vill behålla denna kraftfulla kunskap för egna egoistiska ändamål. I det kosmiska perspektivet kan dessa krafter endast verka en mycket begränsad tid.  För en enskild människas enstaka liv kan dock dessa krafter vara starkt destruktiva.  Jag har intresserat mig för en massa olika livsfilosofiska teorier och kunskapssystem. Visst, speciellt idag så kan man hitta hela spektrat från idiot-ideer till geniala tankar, via Internet. Jag vill gärna anknyta till Karma-ideen som hänger nära ihop med tron på reinkarnation. Alltså alla goda handlingar som du gör kommer att belönas genom det kosmiskt logiska systemet. På samma sätt blir du ansvarig för alla onda handlingar du gör. Detta tycker jag ger  en god handledning för hur jag ska leva mitt liv. Allt jag gör återkommer till mig med samma värde. Om min tanke var ond eller egoistisk får jag tillbaka samma tanke från någon annan  ...  förr eller senare. Tyvärr missar många som bedömer Karma-tanken motsatsen. Den att alla mina goda handlingar kommer tillbaka till mig på samma logiska sätt. Främja din egen medvetandeutveckling och densamma hos dina medväsen.  Hur man gör detta kan variera oändligt för varje individ i de olika stadier av utveckling som man genomgår. Tappa dock aldrig tron på din egen sanna kraft och kosmiska potential.Jag accepterar full ut friheten för var och en att hävda icke tro på t.ex. inkarnation. En intressant anmärkning härvidlag är dock att en sådan tro logiskt sett är lika mycket en trossats som att uttrycka att man tror på reinkarnation. Det är svagt irriterande tycker jag att många som påstår sig inte tro på inkarnation eller liknade "icke bevisbara" påståenden lider av den totala missuppfattningen att deras tro på något sätt skulle vara mindre än trosfråga, utan mera närmare "verkligheten",  jämfört med de som påstår sig tro på motsatsen.  I båda fall är det ju fråga om en trossats, intill dess att någon sida utvecklat tillräcklig kompetens för att kunna bevisa sin utsaga. Åsikten att man bara tror på sådant som kan klart "bevisas", vilken jag tycker är fullt accepterbar, är för mig snarast ett uttryck för ett begränsat sinnelag. Sådana personer bör lämpligen begränsa sig till det de anser bevisbart och inte uttala sig om sanningsvärdet för övrig kunskap. Detta emedan de då bryter sin huvudståndpunkt och ger sig in på områden som de vanligen vet mindre om än de som intresserar sig för kunskapen ifråga. Men som sagt, jag respekterar till fullo, rätten att inta den ståndpunkten.
Ja detta lilla stycke tar jag med emedan mycket av den information som kommer att behandlas på denna hemsida av många anses som flummig och ovetenskaplig. Min åsikt är att merparten av informationen i fråga oftast handlar om saker som genomsnittsmänniskan av idag  ännu inte lärt sig förstå. Medvetandenivån för människor i vår värld är väldigt spridd. Ett stort antal börjar dock i denna tid att vinna insikt i den andliga verkligheten. Jag tror bestämt att människan kommer att kunna betrakta denna verklighet på samma "vetenskapliga" sätt man idag anser sig kunna förstå  den materiella världen.
Så låt var och en utöva friheten av sin egen tro. Jag respekterar alla människors rätt att tro precis motsatsen till vad jag tror. Det viktiga dock att inse är att, vad gäller andlig vetenskap, så handlar det för de flesta människor idag normalt enbart om tro.
Min egen tro, vad gäller andlig utveckling, anser jag dock vara lite bättre underbyggd än för de flesta som bara "inte tror"  ...   hi hi.